مدیریت استرس در هر سنی مهم است ، بازنشستگی دوره ای از چرخه زندگی هر فرد است که بیدار شدن با

زنگ ساعت را کنار گذاشته و زمان بندی مورد علاقه اش را پایه گذاری میکند. این نوع آزادی جدید به نظر ایده آل

میاید ، اما میلیونها بزرگسال که بسوی بازنشستگی میروند دچار استرس میشوند که آسودگی از آن آسان

نیست.

امروزه بازنشسته ها با چالشهای غیر قابل پیش بینی روبرو هستند : پس انداز بازنشستگی با افزایش قیمتها

کاهش میابد ، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش درصد طلاق از آن جمله هستند. اما چه چیزی به شما کمک

کند که بتوانید از این سالهای آرامش بخش لذت ببرید.

مدیریت استرس با همکاری مراقب خدمات پرستاری

مدیریت استرس تهیه نقشه راه برای زندگی در دوره بازنشستگی مراقبت از سالمند و کاهش استرس آنان وظیفه

همه افراد خانواده است

اکتر مردم فکر میکنند که بازنشستگی یک تصمیم اقتصادی است ، اما این مسئله باعث خوشحالی نیست. حتی

اکر شما از لحاظ مالی تامین باشید ،مسائل دیگری هستند که باید مد نظرتان باشد که بازنشستگی با استرس

کمتر را پیشنهاد میکنیم.

موارد متنابهی از خلاصی از استرس

استفاده طولانی و پرداختن به یوگا ، نکات مهمی درباره روشهای ریلکس کردن را به شما آموزش میدهد که برای

ضربان قلب و فشار خون موثر است. یا به سادگی و در آرامش بنشینید و چشمهایتان را ببندید و از لحاظ روحی

روی هر یک از اعضاء بدن خود به ترتیب و مجزا فکر کنید ، اول با پیشانی خود شروع کنید و تا انگشتان پای خود

پائین بیایید. دورباره هم مسیر را برعکس طی کنید. این ایده برای آزاد کردن فکرتان از چیزهای دیگری است که

ذهنتان را مشغول کرده است این پیشنهاد را باید بطور مرتب تمرین کنید.

 

مدیریت استرس به تنهایی کار مشکلی است
بازنشستگی دوره ای از چرخه زندگی هر فرد است که بیدار شدن با زنگ ساعت را کنار گذاشته و زمان بندی مورد

علاقه اش را پایه گذاری میکند.این نوع آزادی جدید به نظر ایده آل میاید ، اما میلیونها بزرگسال که بسوی

بازنشستگی میروند دچار استرس میشوند که آسودگی از آن آسان نیست.

امروزه بازنشسته ها با چالشهای غیر قابل پیش بینی روبرو هستند : پس انداز بازنشستگی با افزایش قیمتها

کاهش میابد، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش درصد طلاق از آن جمله هستند.اما چه چیزی به شما کمک

کند که بتوانید از این سالهای آرامش بخش لذت ببرید.

تهیه نقشه راه بازنشستگی برای مدیریت استرس
نقشه راه برای زندگی در دوره بازنشستگی تهیه کنید

اکتر مردم فکر میکنند که بازنشستگی یک تصمیم اقتصادی است ، اما این مسئله باعث خوشحالی نیست. حتی

اکر شما از لحاظ مالی تامین باشید ،مسائل دیگری هستند که باید مد نظرتان باشد که بازنشستگی با استرس

کمتر را پیشنهاد میکنیم.

موارد متنابهی از خلاصی از استرس

استفاده طولانی و پرداختن به یوگا ، نکات مهمی درباره روشهای ریلکس کردن را به شما آموزش میدهد که برای

ضربان قلب و فشار خون موثر است. یا به سادگی و در آرامش بنشینید و چشمهایتان را ببندید و از لحاظ روحی

روی هر یک از اعضاء بدن خود به ترتیب و مجزا فکر کنید ، اول با پیشانی خود شروع کنید و تا انگشتان پای خود

پائین بیایید. دورباره هم مسیر را برعکس طی کنید. این ایده برای آزاد کردن فکرتان از چیزهای دیگری است که

ذهنتان را مشغول کرده است این پیشنهاد را باید بطور مرتب تمرین کنید.

برنامه ریزی فعالیتهای هدف گذاری شده مدیریت استرس

چقدر شغل فعلی برایتان روابط اجتماعی بوجود میاورد و احساس دستیابی به اهددافتان در زندگی را میدهد ؟

برای بسیاری هیچی ، محل کارشان جایی است که آنها را اجتماعی میکند ، به مذاکرات مهیج مشغولند و

احساس رضایت مندی از اوقاتشان را دارند. برای همین اساس تصور اینکه چقدر از پشت سر گذاشتن شغلتان

مشکل است.  https://www.verywellmind.com/stress-management-for-senior-health-3144930 اما لازم

است که به ضرر اجتماعی و روحی ترک شغل فکر کنید.

به عبارت دیگر ، باید برای فعالیتهایی برنامه ریزی کنید که هم انگیزه آن را دارید و هم اوقات تان را پر میکند که قابل

جایگزینی با محل کارتان باشد. این فعالیتها میتواند باشگاههای ورزشی یا اجتماعی مورد علاقه تان بوده یا علاقه

مندیهای دیگر مثل آشپزی مطالعه یا باغبانی باشدو فرصتهای فعالیتهای افتخاری نباید از نظر دور داشته شود. به

کتابخانه ها ، مدارس ، موزه ها و شورای محله سر بزنید ، یا در یک کلاس روابط اجتماعی یا تخصصی در

فرهنگسراها شرکت کنید.

با مراقبین خدمات پرستاری توانبخش استرس خود را مدیریت کنید
فکر ادامه کارکردن

بر اساس بررسیهای بعمل آمده ، حدود 25% مردان برای ادامه کار کردن برنامه ریزی میکنند. حتی اگر آن کار

افتخاری باشد یا یک شغل پاره وقت یا یک کسب و کار کوچک شخصی خودشان را راه اندازی کنند. حتی یک نفر

برای اینکه همه مسابقات را تماشا کند راهنمای ورزشگاه بشود. مهم نیست که شما چه کاری انجام بدهید ،

بلکه شما دست به اقدام پیشگیرانه بزنید تا در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرید.

کارشناسان پیشنهاد میکنند حداقل پنج سال قبل از بازنشسته شدن روی کارکردن مجدد تمرکز کنید ، به جستجو

در سایتهای کاریابی بپردازید که ممکن است یک کار نیمه وقت یا فرصت مشاوره ای برای آینده پیش رویتان قرار

دهد.

واقع بین باشید

از خودتان این سئوال را بپرسید که این مشکلی که فرا روی شماست واقعی بوده یا حاصل تصور تان و قابل پیش

بینی است. بطور مثال آیا درگیر مشکلات مالی هستید یا انتطار از هزینه های درمان که میتواند در مسیر

بازنشستگی برایتان بوجود میاید نگرانتان میکند ؟ کسی نمیتواند تفاوت را اظهار کند ، بنابر این ما با بروز استرس

واکنش نشان میدهیم. پس مقداری زمان صرف کنید تا به این نتیجه برسید که این واقعا استرس است یا احساس

آن و برای این منظور برنامه ای برای مدیریت استرس تهیه کنید تا بتوانید در جهت کاهش استرس تا آنجا پیش

بروید تا بر آن غلبه کرده و بر آن فائق آیید.

مراقبت از سالمند و کاهش استرس آنان وظیفه همه افراد خانواده است.

برنامه ریزی فعالیتهای هدفمند

چقدر شغل فعلی برایتان روابط اجتماعی بوجود میاورد و احساس دستیابی به اهددافتان در زندگی را میدهد ؟

برای بسیاری هیچی ، محل کارشان جایی است که آنها را اجتماعی میکند ، به مذاکرات مهیج مشغولند و

احساس رضایت مندی از اوقاتشان را دارند. برای همین اساس تصور اینکه چقدر از پشت سر گذاشتن شغلتان

مشکل است. اما لازم است که به ضرر اجتماعی ، روحی و افسردگی رفتاری ترک شغل فکر کنید.

به عبارت دیگر ، باید برای فعالیتهایی برنامه ریزی کنید که هم انگیزه آن را دارید و هم اوقات تان را پر میکند که قابل

جایگزینی با محل کارتان باشد. این فعالیتها میتواند باشگاههای ورزشی یا اجتماعی مورد علاقه تان بوده یا علاقه

مندیهای دیگر مثل آشپزی مطالعه یا باغبانی باشد و فرصتهای فعالیتهای افتخاری نباید از نظر دور داشته شود. به

کتابخانه ها ، مدارس ، موزه ها و شورای محله سر بزنید ، یا در یک کلاس روابط اجتماعی یا تخصصی در

فرهنگسراها شرکت کنید.

فکر ادامه اشتغال

 

بر اساس بررسیهای بعمل آمده در اثر استرس شغلی ، حدود 25% مردان برای ادامه کار کردن برنامه ریزی میکنند.

حتی اگر آن کار افتخاری باشد یا یک شغل پاره وقت یا یک کسب و کار کوچک شخصی خودشان را راه اندازی کنند.

حتی یک نفر برای اینکه همه مسابقات را تماشا کند راهنمای ورزشگاه بشود. مهم نیست که شما چه کاری

انجام بدهید ، بلکه شما دست به اقدام پیشگیرانه بزنید تا در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرید.

کارشناسان پیشنهاد میکنند حداقل پنج سال قبل از بازنشسته شدن روی کارکردن مجدد تمرکز کنید ، به جستجو

در سایتهای کاریابی بپردازید که ممکن است یک کار نیمه وقت یا فرصت مشاوره ای برای آینده پیش رویتان قرار

دهد.

واقع بین باشید

 

از خودتان این سئوال را بپرسید که این مشکلی که فرا روی شماست واقعی بوده یا حاصل تصور تان و قابل پیش

بینی است. بطور مثال آیا درگیر مشکلات مالی هستید یا انتطار از هزینه های درمان که میتواند در مسیر

بازنشستگی برایتان بوجود میاید نگرانتان میکند ؟ کسی نمیتواند تفاوت را اظهار کند ، بنابر این ما با بروز استرس

واکنش نشان میدهیم. پس مقداری زمان صرف کنید تا به این نتیجه برسید که این واقعا استرس است یا احساس

آن و برای این منظور برنامه ای برای مدیریت استرس را با مراقب خدمات پرستاری توانبخش برای بهبود کیفیت

زندگی http://tavanbakhshco.com تهیه کنید تا بتوانید در جهت کاهش استرس تا آنجا پیش بروید تا بر آن غلبه

کرده و بر آن فائق آیید.